– POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES –

 

Obiekt

 

Niniejsza Karta została przygotowana przez firmę 13 bvba, z siedzibą przy Moeistraat 20G, 9830 St-Martens-Latem, zarejestrowaną w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem BE0839.481.946 (zwaną dalej “Kontrolerem”).

 

Przedmiotem niniejszej Karty jest poinformowanie osób odwiedzających stronę internetową pod adresem www.gold-estates.be (zwaną dalej “Stroną”) o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora.

 

Niniejsza Karta wynika z chęci działania przez Kontrolera w pełnej transparentności, to zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

Administrator zwraca szczególną uwagę na ochronę życia prywatnego swoich użytkowników i w związku z tym zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych i uzasadnionych środków w celu ochrony danych osobowych tych osób przed utratą, kradzieżą, rozpowszechnieniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem.

 

Jeżeli użytkownik chce ustosunkować się do któregokolwiek z poniższych postanowień, może skontaktować się z Kontrolerem na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w sekcji “dane kontaktowe” powyższej Karty.

Pozwolenie

 

Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z poniższymi informacjami i akceptuje niniejszą Kartę. Oznacza to również, że użytkownik wyraźnie zgadza się, aby Kontroler Danych gromadził i przetwarzał dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Strony i/lub przy okazji usług oferowanych przez Stronę, dla celów określonych poniżej, zgodnie z trybem i zasadami określonymi w niniejszej Karcie.

 

Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które już się odbyło na podstawie wcześniejszej zgody.

Jakie dane zbieramy?

 

Odwiedzając i korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraźnie zgadza się, że Administrator, zgodnie z opisanymi poniżej sposobami i zasadami, gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 

 • domenę użytkownika (automatycznie pobieraną przez serwer Kontrolera), która zawiera dynamiczny adres IP;
 • adres e-mail użytkownika, jeżeli użytkownik wcześniej go podał, np. zamieszczając wiadomości lub zadając pytania na Stronie Internetowej, komunikując się z Kontrolerem za pośrednictwem poczty elektronicznej, uczestnicząc w forach dyskusyjnych, uzyskując dostęp identyfikacyjny do zastrzeżonego obszaru Strony Internetowej itp;
 • zbiór informacji dotyczących stron odwiedzanych przez użytkownika w Serwisie;
 • wszelkie informacje dobrowolnie przekazane przez użytkownika, na przykład w kontekście ankiet i/lub subskrypcji na stronie internetowej lub poprzez uzyskanie dostępu identyfikacyjnego do zastrzeżonej części strony internetowej.

 

Administrator może również zbierać dane, które nie mają charakteru osobowego. Dane te są kwalifikowane jako dane nieosobowe i nie pozwalają na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację konkretnej osoby. W związku z tym dane te mogą być wykorzystywane w dowolnym celu, na przykład w celu ulepszenia Strony internetowej, ulepszenia oferowanych produktów i usług lub ulepszenia publikacji Kontrolera.

 

W hipotezie, w której dane osobowe są łączone z danymi nieosobowymi w taki sposób, że możliwa jest identyfikacja osób, których dotyczą, dane te będą przetwarzane jako dane osobowe do czasu, gdy nie będzie można już zidentyfikować osób, których dotyczą, na podstawie tych danych.

Sposoby gromadzenia danych

 

Administrator zbiera dane w następujący sposób:

 

– Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
– Ręczne rejestrowanie za pomocą formularza zgłoszeniowego podczas wydarzeń (targi, dzień otwarty, sesja informacyjna itp.)
– Kontakt przez nasz bezpłatny numer 0800/900 11 lub nasz VIP Service
– Wydarzenia PR i networkingowe, na których wymienia się wizytówki

Cele przetwarzania danych

 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach wymienionych poniżej:

 

 • zapewnić zarządzanie i kontrolę w zakresie realizacji oferowanych usług;
 • Wysyłanie i śledzenie zamówień i faktur;
 • przesyłanie przez Kontrolera informacji promocyjnych dotyczących produktów i usług;
 • ewentualnie wysyłanie darmowych próbek lub oferowanie usług na korzystniejszych warunkach;
 • odpowiadając na pytania użytkowników;
 • realizowanie statystyk;
 • poprawa jakości Witryny i jej produktów i/lub usług przez Kontrolera;
 • przekazywanie informacji dotyczących nowych produktów i/lub usług przez Kontrolera;
 • cele marketingu bezpośredniego;
 • pozwalają lepiej określić zainteresowania użytkowników.

 

Kontroler może zostać doprowadzony do wykonania operacji przetwarzania, które nie zostały jeszcze ujęte/przewidziane w niniejszej Karcie. W takim przypadku Administrator skontaktuje się z użytkownikiem przed wykorzystaniem jego danych osobowych, aby poinformować go o zmianach i dać mu możliwość, w stosownych przypadkach, odmowy takiego wykorzystania.

Czas pobytu w areszcie

 

Administrator przechowuje dane osobowe jedynie przez okres racjonalnie niezbędny do osiągnięcia wcześniej określonych celów oraz zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

 

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat po ustaniu stosunku umownego wiążącego klienta z Administratorem.

 

Krótsze okresy przechowywania będą miały zastosowanie do niektórych kategorii danych, takich jak dane o ruchu, które będą przechowywane jedynie przez okres 12 miesięcy.

 

Po upływie okresu przechowywania Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe stały się niedostępne.

Dostęp do danych i kopii

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres wymieniony w punkcie “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik, po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), może bezpłatnie otrzymać pisemną informację lub kopię pozyskanych danych osobowych.

 

Kontroler może żądać od użytkownika zapłaty wszystkich uzasadnionych kosztów, w oparciu o koszty administracyjne, za każdą dodatkową kopię, o którą wnioskuje użytkownik.

 

Gdy tylko użytkownik złoży to pytanie drogą elektroniczną, informacja zostanie również dostarczona drogą elektroniczną, chyba że użytkownik zażąda inaczej.

 

Kopia jego danych zostanie przekazana użytkownikowi nie później niż miesiąc po otrzymaniu jego wniosku.

Prawo do poprawy

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres wskazany w części “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik, po zweryfikowaniu swojej tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), może w rozsądnym terminie, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca, zażądać bezpłatnego sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zawierają one błędy, są niekompletne lub nieistotne, a także uzupełnienia swoich danych, jeżeli okażą się one niekompletne.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres podany w punkcie “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik może w każdej chwili, z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą i po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez dołączenie kopii dowodu osobistego), zgłosić nieodpłatny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub gdy przetwarzanie stanowi element wykonywania władzy publicznej przysługującej Administratorowi;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o ile interes lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec tego interesu (w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

 

Administrator może odmówić realizacji sprzeciwu Użytkownika, jeżeli ustali istnienie ważnych i uzasadnionych motywów uzasadniających przetwarzanie, które mają pierwszeństwo przed interesami lub prawami i wolnościami Użytkownika, lub jeżeli są one wykorzystywane do celów procesowych, obrony w sądzie lub wykonywania praw. W przypadku sporu użytkownik może odwołać się zgodnie z postanowieniami działu “zastrzeżenia i reklamacje” niniejszej Karty.

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres wskazany w części “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik może w dowolnym momencie i po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), wnieść bez uzasadnienia i bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli dane te zostały zebrane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

 

Jeżeli dane osobowe są wykorzystywane do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w związku z wykonywaniem władzy publicznej.

 

Kontroler jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na żądanie Użytkownika w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, i uzasadni swoją odpowiedź, jeśli nie zamierza odpowiedzieć pozytywnie na żądanie Użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres podany w punkcie “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik może, po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), uzyskać ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, w następujących przypadkach:

 

 • gdy użytkownik kwestionuje poprawność jakiejś części danych i tylko na okres potrzebny Kontrolerowi do ich sprawdzenia;
 • gdy użycie jest nieuprawnione lub gdy użytkownik woli ograniczenie działania niż wymianę danych;
 • gdy użytkownik potrzebuje tego ograniczenia do prowadzenia sporu, wykonywania lub obrony w sądzie, chociaż nie jest to już konieczne do kontynuowania celów przetwarzania;
 • przez okres niezbędny do zbadania zasadności żądania sprzeciwu, innymi słowy okres niezbędny dla Kontrolera do zrównoważenia prawnie uzasadnionych interesów Kontrolera z interesami użytkownika.

 

Kontroler powiadomi użytkownika niezwłocznie po zniesieniu ograniczenia działania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres podany w punkcie “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik, po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), może uzyskać usunięcie dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z motywów określonych poniżej:

 

 • dane nie są już niezbędne w związku z celami przetwarzania;

 

 • użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie swoich danych i nie ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu i nie istnieje żaden istotny uzasadniony motyw dalszego przetwarzania i/lub użytkownik korzysta ze szczególnego prawa do sprzeciwu w odniesieniu do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
 • dane osobowe stały się przedmiotem nieuprawnionego użycia;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego (prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego), któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w kontekście oferty świadczenia usług skierowanych do dzieci.

 

Udostępnianie danych nie ma jednak zastosowania w 5 następujących przypadkach:

 

 • gdy tylko przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania prawa do wolności słowa i et prawa do informacji;
 • gdy tylko przetwarzanie jest niezbędne do przestrzegania przepisu prawa wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem jednego z państw członkowskich, któremu podlega Administrator, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • gdy tylko przetwarzanie jest niezbędne ze względu na zdrowie publiczne;
 • gdy tylko przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz pod warunkiem, że prawo do usunięcia danych mogłoby uniemożliwić lub poważnie zakłócić realizację celów przetwarzania;
 • gdy tylko przetwarzanie jest niezbędne do zakwestionowania, wykonania lub obrony przed sądem.

 

Kontroler jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wniosek Użytkownika o usunięcie danych w rozsądnym terminie, a najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, oraz do podania przyczyn swojej odpowiedzi, jeśli nie zamierza odpowiedzieć pozytywnie na wniosek Użytkownika.

 

Użytkownik ma również prawo do uzyskania, bezpłatnie, w ramach tych samych trybów, eliminacji lub zakazu wykorzystywania wszystkich dotyczących go danych osobowych, które są niekompletne lub nieistotne, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, lub których rejestracja, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione, lub które były przechowywane przez dłuższy okres niż jest to konieczne i dopuszczalne.

 

Prawo do ” przenoszenia danych “

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Administratora na adres wskazany w części “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik może, w dowolnym momencie i po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), zażądać nieodpłatnego uzyskania jego danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, możliwym do odczytania przez maszyny, w celu przekazania ich innemu administratorowi:

 

 • jeśli przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procesów; oraz
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy zawartej między nim a Administratorem.

 

Na tych samych warunkach i w tym samym trybie użytkownik ma również prawo żądać od Administratora, aby dotyczące go dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi przetwarzania danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub które stanowi część wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Przywłaszczenie danych i ujawnienie ich osobom trzecim

 

Odbiorcami gromadzonych i przetwarzanych danych są, poza samym Administratorem, pracownicy lub inni podwykonawcy, starannie dobrani partnerzy handlowi, zlokalizowani w Belgii lub Unii Europejskiej, którzy współpracują z Administratorem w ramach komercjalizacji produktów lub świadczenia usług.

 

W hipotezie, w której dane zostałyby ujawnione osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego lub prospekcji, użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, aby umożliwić mu zaakceptowanie lub odrzucenie przetwarzania jego danych przez osoby trzecie.

 

Za pomocą pisemnego, opatrzonego datą i podpisanego wniosku skierowanego do Kontrolera na adres podany w punkcie “dane kontaktowe” niniejszej Karty, użytkownik może w każdej chwili i po zweryfikowaniu jego tożsamości (poprzez załączenie kopii dowodu osobistego), sprzeciwić się bezpłatnie przekazaniu jego danych osobom trzecim.

 

Kontroler przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacyjnych i w każdym przypadku zapewnia, że jego partnerzy, członkowie personelu, podwykonawcy i inne osoby trzecie, które mają dostęp do danych osobowych, przestrzegają niniejszej Karty.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli wymagałaby tego ustawa, postępowanie sądowe lub nakaz organu władzy publicznej.

Nie będzie miało miejsca przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską.

Wykorzystanie i zarządzanie ” cookies “

Zasady ogólne. Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące stosowania plików cookies na Stronie internetowej.

 

Do Serwisu ma zastosowanie aktualna polityka dotycząca zarządzania plikami cookies. Są one zarządzane przez kontrolera.

 

Strona korzysta z plików cookies, aby nawigacja była bardziej dokładna i niezawodna. Niektóre z tych plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, inne pozwalają na poprawę doświadczenia użytkownika.

 

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Jeśli użytkownik chce spersonalizować sposób jej zarządzania, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji dotyczących tej kwestii znajdzie w dziale “zarządzanie plikami cookies” w aktualnym postanowieniu.

 

Odwiedzając i korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na zarządzanie plikami cookie w sposób opisany poniżej.

Definicja ciasteczka. Plik ” cookie ” to dane lub plik tekstowy, który serwer Strony internetowej tymczasowo lub trwale zapisze na urządzeniu użytkownika (dysku twardym jego komputera, tabletu, smartfona lub innego podobnego urządzenia) za pomocą przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookies mogą być również instalowane przez podmioty trzecie, z którymi współpracuje Kontroler.

 

Pliki cookie przechowują pewne informacje, takie jak preferencje językowe odwiedzających lub zawartość koszyka na zakupy. Inne pliki cookies przechowują statystyki związane z użytkownikami strony internetowej lub zapewniają prawidłowe wyświetlanie grafiki oraz prawidłowe działanie aplikacji na stronie internetowej. Jeszcze inne pliki cookies pozwalają na dostosowanie treści i/lub reklamy Strony do użytkownika.

Stosowanie plików cookies na stronie internetowej. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 • Niezbędne lub techniczne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i zapewniają prawidłową komunikację oraz ułatwiają przeglądanie;
 • Statystyczne lub analityczne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie i policzenie odwiedzających, a także rejestrowanie ich zachowania podczas przeglądania strony internetowej. Dzięki temu przeglądanie jest łatwiejsze dla użytkownika, a to pozwala użytkownikom łatwiej znaleźć to, czego szukają;
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają aktywację określonych funkcji Strony internetowej w celu poprawy użyteczności i doświadczenia użytkownika, zwłaszcza że pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika (np. język);
 • Pliki cookie związane z wydajnością: te pliki cookie przechowują informacje związane z tym, jak Strona internetowa jest używana przez użytkowników. Pozwalają one również na ocenę i ciągłe doskonalenie działania Witryny (np. poprzez śledzenie liczby odwiedzających, identyfikację stron i najpopularniejszych kliknięć), a także na lepsze dopasowanie ofert handlowych do osobistych preferencji użytkowników;
 • Reklamowe i handlowe pliki cookies: są to pliki, których celem jest gromadzenie danych dotyczących profili użytkowników, pliki te mogą być instalowane lub odczytywane przez osoby trzecie, z którymi współpracuje Kontroler w celu pomiaru i dostosowania skuteczności reklamy lub strony internetowej do zainteresowań użytkownika;
 • Śledzące pliki cookie: Strona internetowa wykorzystuje śledzące pliki cookie za pośrednictwem Google Analytics, aby pomóc Kontrolerowi w przetwarzaniu sposobów reagowania i interakcji użytkowników z zawartością strony internetowej, co generuje anonimowe statystyki odwiedzających. Dzięki tym statystykom możemy na bieżąco ulepszać Stronę i oferować użytkownikowi trafne treści. Kontroler korzysta z Google Analytics w celu uzyskania obrazu ruchu na stronie internetowej, pochodzenia tego ruchu oraz odwiedzanych stron internetowych. Oznacza to, że Google działa jako podwykonawca. Informacje zbierane przez Google Analytics są tworzone anonimowo. Nie ma na przykład możliwości identyfikacji osób odwiedzających Stronę. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji użytkownicy powinni zapoznać się z polityką Google dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną pod następującym adresem: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

 

Kontroler może również używać plików cookie i sygnałów nawigacyjnych do zbierania informacji związanych z nawykami przeglądania stron przez użytkowników na różnych stronach internetowych i w aplikacjach należących do jego sieci reklamowej.

 

Beacon to niewidoczny plik graficzny, który śledzi przeglądanie przez użytkownika jednej lub więcej stron internetowych i/lub aplikacji. Ponadto wiele komercyjnych plików cookie może być instalowanych przez reklamodawców podczas dystrybucji ich reklam.

 

Komercyjne pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Informacje i sygnały nawigacyjne zbierane za pomocą komercyjnych plików cookies są wykorzystywane do mierzenia skuteczności reklam oraz do lepszej personalizacji reklam w Serwisie, a także na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej lub dla których Kontroler świadczy usługi reklamowe.

 

Okres przechowywania plików cookie różni się w zależności od ich rodzaju: istotne pliki cookie są zasadniczo przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki, podczas gdy funkcjonalne pliki cookie zachowują ważność przez 1 rok, a pliki cookie związane z wydajnością przez 4 lata.

 

Kontroler upoważnia publiczne wyszukiwarki do odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem ” pająków “, w celu udostępnienia dostępu i zawartości strony internetowej za pośrednictwem tych wyszukiwarek, bez przyznania Kontrolerowi jakiegokolwiek prawa do archiwizacji strony internetowej. Kontroler zastrzega sobie prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

 

W celu przedstawienia ofert, które mogą zainteresować użytkownika, Kontroler może zawierać umowy z agencjami reklamy internetowej.

 

Są one upoważnione przez Kontrolera do umieszczania reklam w Serwisie. Od momentu odwiedzenia Strony przez użytkownika, te agencje reklamowe mogą również zbierać informacje.

Zarządzanie plikami cookies. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookies, ale wszystkie przeglądarki umożliwiają personalizację ustawień zgodnie z preferencjami użytkownika.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby Serwis umieszczał pliki cookies na ich komputerze/urządzeniu mobilnym, mogą łatwo zarządzać lub usunąć pliki cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Użytkownik może również zaprogramować swoją przeglądarkę tak, aby wysyłała mu powiadomienie o otrzymaniu pliku cookie, co pozwoli użytkownikowi zdecydować, czy chce go zaakceptować.

 

Jeśli użytkownik chce zablokować i/lub zarządzać niektórymi plikami cookie, może to zrobić, postępując zgodnie z poniższym linkiem, powiązanym z jego przeglądarką:

 

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie z Google Analytics, może to zaznaczyć poprzez komunikat dotyczący plików cookie, który pojawia się przy pierwszym użyciu strony internetowej, lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były odrzucane.

 

Aby nie być dłużej śledzonym przez Google Analytics na żadnej stronie internetowej, użytkownicy mogą skorzystać z następującej strony: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W przypadku dezaktywacji przez użytkownika niektórych plików cookie, niektóre części strony internetowej mogą być niedostępne i/lub niemożliwe do wykorzystania, lub mogą być dostępne i/lub możliwe do wykorzystania jedynie częściowo.

Bezpieczeństwo

 

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania zebranych danych, stosownie do zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy przetwarzaniu danych oraz dostosowane do charakteru danych podlegających ochronie. Administrator bierze pod uwagę stan wiedzy, koszt prac oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także ryzyko dla praw i wolności użytkowników.

Kontroler, odbierając lub wysyłając dane na stronie internetowej, zawsze stosuje technologię szyfrowania uznaną w sektorze IT za standard branżowy.

 

Kontroler podjął niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny i uniknięcia ich utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany.

Komunikacja elektroniczna, telefoniczna i pocztowa

Komunikacja pocztowa. Jeśli użytkownik przekaże Kontrolerowi swój adres pocztowy za pośrednictwem Strony internetowej, dane te są przechowywane w pliku adresowym Kontrolera w celu odpowiedzi na jego zapytania oraz w celu informowania użytkownika o produktach i usługach oferowanych przez Kontrolera. O ile użytkownik nie sprzeciwi się temu, Kontroler może przekazać dane dotyczące użytkownika osobom trzecim (takim jak grupy przedsiębiorstw i partnerzy handlowi) w celach marketingu bezpośredniego. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, może to zaznaczyć podczas rejestracji w Serwisie.

 

Użytkownicy mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych w bazie danych Administratora, poprawić je lub usunąć. W tym celu będzie musiał skontaktować się z Kontrolerem pod adresem wymienionym w sekcji “dane kontaktowe” w aktualnej Karcie, podając swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane adresowe (poprawna pisownia). Administrator zobowiązuje się do usunięcia takich danych z listy, którą udostępnia innym firmom lub organizacjom.

Komunikacja telefoniczna. Jeżeli użytkownik przekaże Kontrolerowi swój numer telefonu za pośrednictwem Strony internetowej, może otrzymać połączenie telefoniczne:

 

 • Od Kontrolera w celu przekazywania mu informacji dotyczących przyszłych produktów, usług lub wydarzeń;
 • Grup korporacyjnych i partnerów handlowych, z którymi Kontroler jest związany umową.

 

Jeśli użytkownik nie chce (lub już nie chce) otrzymywać rozmów telefonicznych, może skontaktować się z Kontrolerem na adres wymieniony w punkcie ” dane kontaktowe ” aktualnej Karty, podając swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane adresowe (poprawna pisownia). Administrator zobowiązuje się do usunięcia takich danych z listy, którą udostępnia innym firmom lub organizacjom.

 

Jeżeli użytkownik przekaże Kontrolerowi swój numer telefonu komórkowego za pośrednictwem Strony internetowej, będzie on otrzymywał od Kontrolera wyłącznie wiadomości (SMS/MMS) niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika lub poinformowania go o zamówieniach złożonych przez niego online.

 

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli użytkownik przekaże Kontrolerowi swój adres e-mail za pośrednictwem Strony internetowej:

 

 • może on otrzymywać od Kontrolera wiadomości e-mail w celu przekazania mu informacji dotyczących przyszłych produktów, usług lub wydarzeń (w celach marketingu bezpośredniego), o ile użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, będąc już klientem Kontrolera i przekazał mu swój adres e-mail;
 • może on otrzymywać e-maile od grup przedsiębiorstw oraz od firm/organizacji, z którymi Kontroler jest związany umową, w celach marketingu bezpośredniego, o ile użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę.

 

Jeśli użytkownik nie chce lub już nie chce otrzymywać takich e-maili, może skontaktować się z Kontrolerem na adres wymieniony w punkcie ” dane kontaktowe ” aktualnej Karty, podając swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane adresowe (poprawna pisownia).

 

Administrator zobowiązuje się do usunięcia takich danych z listy, którą udostępnia innym firmom lub organizacjom.

Lista Robinsona. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać e-maili lub telefonów (już więcej) od żadnej firmy zarejestrowanej na liście Robinsona, może skorzystać z usługi Robinson Belgijskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego:

 

– www.robinsonlist.be ;
– Bezpłatny numer telefonu: 0800-91 887 ;
– Pocztą: BDMA, Robinson list, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruksela.

Zastrzeżenia i skargi

 

Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw do belgijskiej Komisji Ochrony Prywatności pod następującym adresem:

Komisja Ochrony Prywatności, Rue du Printing Press, 35, 1000 Bruksela. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35, commission@privacycommission.be.

 

Użytkownik może również złożyć skargę do Sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat skarg i środków odwoławczych, użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z następującym adresem belgijskiej Komisji ds:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

 

 

Dane kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub skarg, w szczególności dotyczących jasności i dostępności niniejszej karty, użytkownik może skontaktować się z Kontrolerem:

 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@gold-estates.be.
Pocztą: Company 13, Moeistraat 20G pod adresem 9830 St-Martens-Latem.

Prawo właściwe i właściwe sądy

 

Obecna Karta podlega prawu belgijskiemu.

 

Wszelkie spory związane z interpretacją lub wprowadzeniem w życie niniejszej Karty są regulowane przez prawo belgijskie i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów okręgu sądowego Flandrii Wschodniej.

Przepisy różne

 

Kontroler zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Karty w każdym czasie. Zmiany zostaną opublikowane wraz z powiadomieniem o ich wejściu w życie.

 

Obecna wersja Karty nosi datę 24.05.2018 r.

Przepraszam!

Iconic zaczyna się od
€785.000
.

Wniosek o udzielenie informacji

Poproś o cennik Iconic

Iconic folder aanvragen